Red Zhangpu

编辑:困顿网互动百科 时间:2020-05-27 10:44:18
编辑 锁定
Red Zhangpu,中粗粒.暗红色花岗岩 | Where crude grain. Dark red granite。
外文名
Red Zhangpu
纹路颜色
红色 | Red
底    色
红色 | Red
产    地
中国福建 | China Fujian

Red Zhangpu岩性

编辑
中国产花岗岩 | China's granite

Red Zhangpu花草样式

编辑
斑点颗粒 | Spots particles

Red Zhangpu使用领域

编辑
室内外装饰.构件 | Indoor and outdoor decoration. Component

Red Zhangpu岩石特征

编辑
中粗粒.暗红色花岗岩 | Where crude grain. Dark red granite

Red Zhangpu岩石密度(B.D):g/cm³

编辑
2.61 | 2.61

Red Zhangpu吸水率:%

编辑
0.26 | 0.26

Red Zhangpu肖氏硬度HSD

编辑
107 | 107

Red Zhangpu抗折强度(M.R):Mpa

编辑
12.6 | 12.6

Red Zhangpu抗压强度(C.S) :Mpa

编辑
151.4 | 151.4

Red Zhangpu烧失量

编辑
0.31 | 0.31

Red ZhangpuTiO2

编辑
0.19 | 0.19

Red ZhangpuFeO

编辑
2.03 | 2.03

Red ZhangpuFe2O3

编辑
0.68 | 0.68

Red ZhangpuMgO

编辑
0.38 | 0.38

Red ZhangpuCaO

编辑
2.45 | 2.45

Red ZhangpuAl2O3

编辑
12.28 | 12.28

Red ZhangpuSiO2

编辑
73.02 | 73.02
词条标签:
自然资源 自然